Sóng chứng khoán

Sóng chứng khoán

Bản chất của chứng khoán là những đồ thị hình răng cưa, được tạo nên bởi sự nhấp nhỏm, nhưng sự nhấp nhỏm này là biểu hiện của tâm lý…