Duyên con cái là gì?

Duyên con cái là gì?

Công dung ngôn hạnh có lẻ là điều ai cũng biết, nhưng vậy liệu có đủ chưa, khi bên cạnh đó sự duyên dáng của người con gái thể hiện…