HarBor Bay Hạ Long

HarBor Bay Hạ Long

Sau khu thị trường bất động sản truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... tất cả đạt đỉnh, các nhà đầu tư đang tìm kiếm các thị trường…